ซาร์ตร์, กามู กับปฐมบทของแอ็บเสิร์ด (ตอนที่ 1): รัฐพล เพชรบดี

sartre

sartre