ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐไทยตั้งแต่ 2475 – ปัจจุบัน

victim

victim