canadian generic drugs
is buying viagra online legal
viagra indications
generic viagra canada
buy cialis online
cialis 10mg online
cialis cost at cvs
is ordering cialis online legal
free viagra
buy cialis canada
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai
2012014

ระบอบคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือกับมลภาวะทางแสง: ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Filed under : POLITICS

“แม้ข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยามวิกาลที่จำกัดสิทธิในการเดินทางและสิทธิในการชุมนม แต่กลับกลายส่งผลให้เป็นการสร้างมาตรการลดมลภาวะทางแสงทางอ้อม (indirect light pollution control) ที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือกลายเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความมืดมิดค่อนข้างสูง”

 

ระบอบคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือกับมลภาวะทางแสง

 

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง[1]

 

การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารในเวลากลางคืน (outdoor lighting at night)  โดยทั่วไปแล้วย่อมเกิดจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารจากแหล่งกำเนิดแสงประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย ไฟจากป้ายโฆษณา ไฟส่องสว่างจากสนามกีฬาและพื้นที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการ และไฟส่องสว่างภายนอกอาคารประเภทอื่นๆ การใช้งานแสงสว่างเหล่านี้ทำให้ปัจเจกชนและสาธารณชนสามารถประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารในยามค่ำคืนได้ เพราะแสงสว่างย่อมเอื้อต่อการมองเห็นของมนุษย์ (visibility) ทำให้มนุษย์มองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ดีในเวลากลางคืน มนุษย์จึงใช้ประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจากการพัฒนาเทคโนโลยีส่องสว่างและสถาปัตยกรรมแสงสว่าง ทำให้ตนเองมองเห็นสิ่งต่างๆ ในเวลาค่ำคืนอัน การมองเห็นวัตถุต่างๆ ในเวลากลางคืนย่อมทำให้มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรมได้ในยามค่ำคืนและยืดเวลาในการทำกิจกรรมของมนุษย์ในเวลากลางคืน ทำให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในยามค่ำคืนเสมือนว่าเป็นเวลากลางวันได้อีกด้วย

 

อนึ่ง แสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงหรือแสงสว่างที่มีอยู่สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง ย่อมก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ หากแสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาดังกล่าวมีปริมาณความส่องสว่างหรือปริมาณแสงที่กระทบลงบนวัตถุต่อพื้นที่ (illuminance) ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานหรือมีทิศทางการส่องสว่าง (direction) ที่ส่องไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่าง แสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้ อาจกลายเป็นมลภาวะทางแสง (light pollution) ได้

 

อย่างไรก็ตาม ระบอบการปกครองคอมิวนิสต์ในบางประเทศ ได้กำหนดข้อห้ามหรือข้อจำกัดบางประการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น ข้อห้ามในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสูงสุดของประเทศและข้อจำกัดการครอบครองทรัพย์สิน ซึ่งข้อห้ามหรือข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ แม้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศ แต่อาจมีข้อดีหลายประการที่อาจส่งผลในด้านบวกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยามค่ำคืนให้ปลอดจากมลภาวะทางแสง

 

 

รูปที่ 1: ประเทศเกาหลีเหนือที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์อันมีข้อจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างเข้มงวด                                             ที่มา: Garner, D. (2010). North Korea Keeps Hiding, and Fascinating. http://www.nytimes.com/2010/01/27/books/27book.html?pagewanted=all&_r=0

 

 

 

 

 

ระบอบการปกครองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือประเทศเกาหลีเหนือ (North Korea Regime) เป็นระบอบการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์ที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยประเทศเกาหลีเหนือได้วางหลักเกณฑ์ข้อห้ามออกจากบ้านหลังเวลา 5 ทุ่ม (11 p.m. curfew) ซึ่งข้อห้ามภายใต้ระบอบการปกครองของประเทศเกาหลีเหนือดังกล่าว ถือเป็นข้อห้ามที่กระทบต่อสิทธิในการเดินทางและชุมนม (right to freedom of movement and assembly) อันถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีโดยตรง ในทางตรงกันข้าม ข้อห้ามออกจากบ้านหลังเวลา 5 ทุ่ม อาจส่งผลดีต่อการควบคุมมลภาวะทางแสงอย่างดียิ่ง เพราะหากรัฐควบคุมไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านในเวลากลางคืน ก็ย่อมไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายนอกอาคารภายในระยะเวลาที่ประชาชนถูกห้ามไม่ให้ออกจากบริเวณตัวอาคารหรือออกมาบริเวณภายนอกที่พักอาศัย อันเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในประเทศเกาหลีเหนือลดการใช้งานแสงสว่างในยามค่ำคืนจากไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร (outdoor lights) ประเภทต่างๆ ไปโดยปริยาย ภายใต้ข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยามวิกาล

 

รูปที่ 2: ภาพถ่ายจากดาวเทียมขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซา (National Aeronautics and Space Administration – NASA) แสดงให้เห็นว่าประเทศเกาหลีเหนือมีการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารหรือการบริโภคไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในปริมาณที่ต่ำมากยามค่ำคืน เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้                                                                                               ที่มา: NASA Earth Observatory. (2013). The Koreas at Night. http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83182

 

แม้ข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยามวิกาลที่จำกัดสิทธิในการเดินทางและสิทธิในการชุมนม แต่กลับกลายส่งผลให้เป็นการสร้างมาตรการลดมลภาวะทางแสงทางอ้อม (indirect light pollution control) ที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือกลายเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความมืดมิดค่อนข้างสูง (intrinsic dark landscapes) อันปลอดจากมลภาวะทางแสงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ ซึ่งแม้หลายประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยพยายามจัดทำมาตรการในการควบคุมมลภาวะทางแสงโดยตรงทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น แต่ก็ไม่สามารถลดปริมาณระดับของมลภาวะทางแสงได้อย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้

 

ประเด็นที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดในเรื่องของการจำกัดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิในการเดินทางและชุมนุมกับสิทธิที่จะอยู่ในพื้นที่มืดมิดในยามค่ำคืน ในพื้นที่หรือภูมิทัศน์ตามธรรมชาติที่ปลอดจากผลกระทบของมลภาวะทางแสง เพราะมนุษย์ย่อมควรมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในเวลากลางคืน รวมไปถึงสิทธิที่จะเดินทางและร่วมชุมนุมภายนอกอาคารในยามค่ำคืน แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เองก็ย่อมมีสิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดี (right to healthy environment) อันปลอดจากมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืน ด้วยเหตุนี้รัฐทั้งในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและรัฐที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์จึงควรสร้างสมดุล (balance) ระหว่างสิทธิทั้งสองประการ อันทำให้ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการทำกิจกรรมในยามค่ำคืนและการควบคุมมลภาวะทางแสงภายนอกอาคาร

 

 


[1] นักวิจัยประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต สหราชอาณาจักร อีเมลล์ pedithep.youyuenyong@email.dmu.ac.uk