สถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย: สมชาย ปรีชาศิลปกุล

monarchy

monarchy