canadian pharmacy viagra brand
generic viagra overnight
cheap viagra generic
5mg cialis daily
viagra india
generic cialis tablets
cvs viagra price
find cheapest viagra
who makes generic viagra
buy cialis daily
cheap cialis generic
cialis viagra
cheap viagra overnight
cozaar and viagra
where to buy generic viagra
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai
2014013

แถลงการณ์ ม. เที่ยงคืน เรื่อง คำวินิจฉัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

Filed under : POLITICS

“กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตกเป็นโมฆะ ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง นับเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญเพราะจะกลายเป็นการวางหลักการและแนวทางอันเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

เรื่อง คำวินิจฉัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

 

 

กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะ นับเป็นการกระทำที่เป็นปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญ เพราะคำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ย่อมกลายเป็นการวางหลักการและบรรทัดฐานที่จะสร้างปัญหาทางการเมืองในอนาคต

 

ด้วยคำวินิจฉัยที่ให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะไม่มีการจัดการเลือกตั้งใน 28 เขตเลือกตั้งเนื่องจากไม่มีผู้สมัครทำให้ไม่เป็นการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันเดียว นับเป็นคำวินิจฉัยที่จะเปิดทางให้กับบุคคลที่ต้องการขัดขวางการเลือกตั้งในอนาคตสามารถที่จะ “ล้ม” การเลือกตั้งได้อย่างง่ายดาย เพราะบรรทัดฐานในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะเปิดทางให้แก่ผู้ที่ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยหรือผู้ที่เกรงว่าตนจะแพ้การเลือกตั้งสามารถจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ไม่ยาก เพียงแต่ขัดขวางไม่ให้เกิดการสมัครรับเลือกตั้งในเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้น

 

คำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเช่นนี้ยังอาจมีผลสืบเนื่องตามมาในแง่ที่ทำให้การขัดขวางการเลือกตั้งที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้กระทำขึ้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ดังที่ได้เคยมีคำวินิจฉัยเรื่องการกระทำผิดในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 มาแล้ว กล่าวคือ เมื่อการเลือกตั้งได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะก็จะมีผลต่อคำวินิจฉัยในประเด็นต่อมาที่ว่าบรรดาการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกล่าวย่อมสิ้นผลตามไปด้วย

 

นอกจากนี้เมื่อยึดเอาแนวคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้เป็นบรรทัดฐาน การขัดขวางการเลือกตั้งที่กระทำโดยกลุ่ม กปปส. ก็ย่อมถือว่าไม่ต้องรับผิด ทำให้การเลือกตั้งที่เป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยหมดความหมายและความสำคัญลงไปโดยสิ้นเชิง   และกลุ่มบุคคลที่มุ่งร้ายต่อสังคมประชาธิปไตยไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามสามารถล้มล้างระบอบประชาธิปไตยได้โดยง่าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงมีความเห็นว่าคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะ เป็นคำวินิจฉัยที่ขัดต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตยและจะนำมาซึ่งปัญหาในสังคมการเมืองไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้นในอนาคต

 

ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และการวินิจฉัยที่ผิดพลาดของศาลรัฐธรรมนูญมิใช่เพิ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกแต่อย่างใด หากเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งของสังคมการเมืองไทย อันสะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่มีอยู่ในสถาบันนี้ จนก่อให้เกิดคำวินิจฉัยที่ส่งผลให้ความขัดแย้งในสังคมไทยขยายตัวมากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและปฏิรูปองค์กรดังกล่าวนี้ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักการที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปซึ่งได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยปัจจุบัน ย่อมไม่อาจจำกัดความสนใจไว้ที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเท่านั้น  หากแต่จะต้องครอบคลุมไปถึงบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลาย เพื่อป้องกันมิให้องค์กรเหล่านี้มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งให้ร้าวลึกลงไปในสังคมไทยอีกต่อไป

 

22 มีนาคม 2557

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน