find cialis without prescription
best place to buy cialis online forum
buy generic viagra
buy generic finasteride
viagra fast delivery
viagra professional vs viagra super active
viagra mail order usa
cvs pharmacy viagra price
cialis 5 mg
pfizer headquarters address
viagra sale

social science

“การต่อสู้และการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม MNLF ดำเนินมานานกว่ายี่สิบปี มีการเจรจาหยุดยิงและมีข้อตกลงเพื่อขจัดข้อขัดแย้งหลายครั้ง จนกระทั้งล่าสุดนี้ก็ได้เกิด “ข้อตกลงร่วมสมบูรณเรื่องการปกครองเขตโมโร” ซึ่งทำให้หลายฝ่ายรู้สึกว่าความหวังที่จะจัดการข้อพิพาทนี้น่าจะใกล้บรรลุผลแล้ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014018 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ข้าพเจ้าขอกล่าวหาชายผู้นี้ว่า เขาได้ฝังศพแม่เขาด้วยจิตใจแห่งฆาตกร” (more…)

REFERENCE ID : 2014016 : SOCIAL SCIENCE :

“จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ และสาเหตุในการมีอยู่ของโลกใบนี้นั้น ยังคงเป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันอยู่ และอาจเป็นไปได้ว่าข้อโต้เถียงเหล่านั้นอาจจะไม่มีวันจบสิ้น เพราะเหตุใด” (more…)

REFERENCE ID : 2014015 : SOCIAL SCIENCE :

“การปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ รับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากเขตปริมณฑล เช่น จ.สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ที่ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความยากลำบากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014007 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“สำหรับผู้ที่หลงใหลเสน่ห์ของการ์ตูน คงมองข้ามกระแสความคลั่งการ์ตูนชายรักชายหรือ “การ์ตูนวาย” ในกลุ่มสาววัยรุ่นในสังคมไทยไปเสียไม่ได้ ในปัจจุบันกระแสชายรักชายไม่ได้จำกัดในกลุ่มคนรักการ์ตูนเท่านั้น แต่ได้ย่างเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงและเล่นบทบาททางการตลาดมากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014001 : ARTSSOCIAL SCIENCE :

“เรื่องราวของคนแคระที่ถูกนำเสนอผ่านพล็อตเรื่อง แปลกพิลึกพิลั่นยิ่งนัก คนแคระถูกตัดสินใจโดยชายคนหนึ่งว่า ควรจะถูกจับไปขังในกรงเพียงเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เนื้อเรื่องพูดว่าเมื่อเกริกเผชิญกับประโยคว่า ‘จับชายสักคนหนึ่งมาขังในกรง’ เปล่งขึ้นในกะโหลก แน่นอน ย่อมบังเกิดภาพพจน์แปลกพิสดาร” (more…)

REFERENCE ID : 2013041 : ARTSSOCIAL SCIENCE :

“ทัศนะที่ผิดพลาดที่คนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงมีต่อกัน ตลอดจนทัศนะต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีจุดเน้นคนละอย่าง ก็มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งทำให้ฝ่ายที่เสียเปรียบจำเป็นต้องต่อสู้ด้วยการอ้างเสียงข้างมาก และฝ่ายที่เคยได้เปรียบ ก็จำเป็นต้องอ้างสิทธิของเสียงข้างน้อย” (more…)

REFERENCE ID : 2013039 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“การส่งเสริมความเท่าเทียมให้บุคคลที่มีที่มาอันหลากหลายให้ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและปราศจากการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติ โดยอาศัยเหตุแห่งลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลมาเป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติ จึงกลายมาเป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของรัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน” (more…)

REFERENCE ID : 2013033 : SOCIAL SCIENCE :

“จากกระแสความนิยมในเพลงลูกทุ่ง ทำให้ต้องตั้งคำถามกับปรากฏการณ์สังคมที่เกิดขึ้นว่าทำไมเพลงลูกทุ่งในยุคสมัยปัจจุบันจึงได้รับความนิยมทั้งจากคนเมืองและคนชนบทอย่างมากมาย” (more…)

REFERENCE ID : 2013030 : SOCIAL SCIENCE :

อาจารย์โยเนะโอะ อิฌิอิ ได้มอบมรดกสำคัญอย่างหนึ่งให้แก่วงวิชาการไทยศึกษาคือ การรวมรวบหนังสือแจกในงานศพมากกว่า ๖๐๐๐ เล่ม จากคุณจรัส พิกุล ไปไว้ที่ห้องสมุดของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โดยท่านได้ทำรายการบรรณานุกรมหนังสือทั้งหมดและพิมพ์เป็นเล่มเอาไว้จำนวน ๓ เล่มด้วยกัน” (more…)

REFERENCE ID : 2013027 : SOCIAL SCIENCE :

“ความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาประวัติศาสตร์สองสามทศวรรษหลังนี้เน้นอยู่ที่ความเข้าใจ “อดีต” เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเน้น “ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง” ประวัติศาสตร์ประชาชน หรือการศึกษาจากมุมผู้ถูกกดทับ” (more…)

REFERENCE ID : 2013025 : SOCIAL SCIENCE :

“การเมืองศึกษาแนวสตรีนิยมได้ท้าทายการเมืองศึกษาลึกลงไปถึงมโนทัศน์พื้นฐานต่าง ๆ ระเบียบวิธีการประกอบสร้างความรู้/การวิจัยที่หลากหลายรวมไปถึงครอบคลุมหัวข้อที่ศึกษาซึ่งกว้างขวางมากขึ้น ที่สำคัญมากคือ การเมืองศึกษาแนวสตรีนิยมทำการตรวจสอบ วิพากษ์หรือประชันขันแข่งหรือเข้าไปแย่งชิงการกำหนดนิยามต่างๆ ของการเมือง” (more…)

REFERENCE ID : 2013022 : SOCIAL SCIENCE :

“ปัจจุบันนี้มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้จึงต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากการเข้าไปอยู่ในเรือนจำนั้นคือ ผมได้ศึกษาวัฒนธรรมในคุกซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ว่า ในคุกนั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง” (more…)

REFERENCE ID : 2013021 : SOCIAL SCIENCE :

ปัญหาที่เกิดจากการเผชิญหน้าและท้าทายความรู้กระแสหลัก/กระแสชาย ประสบการณ์ของสตรีศึกษาในประเทศไทยไม่ค่อยจะต่างอะไรกับสตรีศึกษาในโลกตะวันตกมากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะการผลิตสร้างความรู้ในเมืองไทยลอกเลียนแบบทั้งวิธีคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาของเขามา (more…)

REFERENCE ID : 2013020 : SOCIAL SCIENCE :

“คำว่าความฝันได้กำหนดเส้นทางเดินของชีวิตปัจเจกชนและชีวิตของสังคม เพราะคำนี้ไม่ใช่แค่คำเท่านั้น หากแต่เป็นชุดของความคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ของคนกับสังคมรอบข้างที่ถูกฝังเอาไว้ในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม”
(more…)

REFERENCE ID : 2013019 : SOCIAL SCIENCE :

International Conference: Thai Studies through Eastern Wind 24-25 August 2013

Chiang Mai. (more…)

REFERENCE ID : 2013018 : SOCIAL SCIENCE :

“ความหมายของชีวิตที่ผู้คนสำนึกหรือยอมรับ ย่อมมีผลอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรมทางสังคม เพราะ ‘ความหมายของชีวิต’ ย่อมรวมเอาอุดมคติ วิธีคิด โลกทัศน์ เป้าหมายในชีวิต ตลอดจนวิธีการในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตที่คนคนหนึ่งจะเลือกใช้” (more…)

REFERENCE ID : 2013016 : SOCIAL SCIENCE :

“พื้นฐานวัฒนธรรมแบบพุทธนั้น ทำให้ความรุนแรงที่กระทำต่อชนกลุ่มน้อยทางเพศในสังคมไทยมีลักษณะพิเศษและแตกต่าง คือ สังคมไทยจะวางเฉย ปฏิเสธโอกาสของชนกลุ่มทางเพศแทนที่จะทำร้ายอย่างรุนแรงและชัดเจน” (more…)

REFERENCE ID : 2013015 : SOCIAL SCIENCE :

“การเล่าเรื่องโดยกลับหัวกลับหาง ยั่วเย้ากระเซ้าแหย่ บทประพันธ์และความคุ้นชินของผู้ชมผ่านแนวทางของภาพยนตร์ตลก จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการสลายเส้นแบ่งที่ถูกขีดไว้อย่างแน่นหนาโดยผู้สร้างภาพยนตร์และที่ฝังอยู่ในหัวของผู้ชม” (more…)

REFERENCE ID : 2013014 : SOCIAL SCIENCE :

“การศึกษาทั้งหมดที่พยายามจะทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในชนบท อันมีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของคนชนบทน่าจะทำให้คนชั้นกลางในเมืองมองเห็น/เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทโดยรวมได้ดีขึ้น แต่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลับแสดงให้เห็นเป็นตรงกันข้าม” (more…)

REFERENCE ID : 2013013 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ภราดรภาพมันสำคัญมาก เราต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ถ้าไม่ยอมให้คนอื่นพูดหรือคิดว่ามันมีคำตอบเดียว ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตย” (more…)

REFERENCE ID : 2013010 : SOCIAL SCIENCE :

“อังกฤษถือเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลได้ตอบสนองต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างประชาชนในเรื่องของ เพศ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ และการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน รวมไปถึงการปฏิบัติต่อผู้ที่แปลงเพศแล้วให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม (more…)

REFERENCE ID : 2013009 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ม. เที่ยงคืนมีกำหนดการในการจัดงานสัมมนาร่วมกับสมาคมไทยศึกษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “80 ปี ประชาธิปไตยไทย” ซึ่งงานจะจัดขึ้นที่ Kyoto University และOsaka University ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการนำเสนองานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่างๆ ระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่นที่มีความสนใจทางด้านไทยศึกษา” (more…)

REFERENCE ID : 2013008 : SOCIAL SCIENCE :

“การเรียกร้องความกล้าหาญทางวิชาการ หรือใช้ไม้บรรทัดแฟชั่นทางวิชาการเขี่ยคนอื่นหรือเรียกร้องคนอื่นโดยไม่เข้าใจเงื่อนไข และความสำคัญของงานผู้อื่น จึงมีลักษณะของขบวนการทางสังคมที่แคบ แหลมคม โดดเดี่ยว เพราะได้กักขังผู้อื่นไว้ในความคิดของตนที่คับแคบ” (more…)

REFERENCE ID : 2013006 : SOCIAL SCIENCE :

“Law is too important to be left to the lawyers” (more…)

REFERENCE ID : 2013005 : SOCIAL SCIENCE :

“ผมรู้สึกตลอดมาว่าชุดความคิดเรื่องผู้หญิงถูกกดขี่จากสังคมเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ชายเป็นใหญ่นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดของสังคม ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงสาม-สี่สิบปีที่ผ่านมา(more…)

REFERENCE ID : 2013002 : SOCIAL SCIENCE :

“การหายไปของเทคโนแครตในการกำกับนโยบายของรัฐซึ่ง ก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยแบบหนึ่ง แต่หากคิดในอีกด้านหนึ่ง การหายไปของเทคโนแครตในลักษณะที่กลายเป็นกลไกเชื่องๆ ของรัฐบาล กลับทำให้สังคมปราศจากพลังทางความรู้ในการต่อรอง/ต่อต้าน/หรือปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะที่จะทำร้ายสังคมไทย” (more…)

REFERENCE ID : 2012043 : SOCIAL SCIENCE :

“ด้วยจำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนเมืองของเกาหลีใต้ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้น ย่อมทำให้การพัฒนาเมืองของภาครัฐอาจไม่สอดคล้องกับจำนวนหรือปริมาณประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองไม่เพียงพอ” (more…)

REFERENCE ID : 2012042 : SOCIAL SCIENCE :

“จะทำงานเรื่องการจดทะเบียนการเกิดเหรอ …ในแม่สอดนี้มีเด็ก เยอะ แยะ…” (more…)

REFERENCE ID : 2012041 : SOCIAL SCIENCE :

“ความรู้ในผลงานของอาจารย์อานันท์เป็น “ความรู้แบบปลดปล่อย” เพราะอาจารย์อานันท์ได้ชี้ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าความรู้ทุกแบบที่ได้รับการสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะโดยนักคิด/นักวิชาการตะวันตก หรือไทย หรือญี่ปุ่น ล้วนแต่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ยังไม่มีความรู้ใดที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด ที่สมควรจะยึดมั่นเอาไว้ตลอดไป” (more…)

REFERENCE ID : 2012040 : Hall of FameSOCIAL SCIENCE :

“บทความนี้มุ่งศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 1-4 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงเป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรีว่าเป้าหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่เน้นให้ความสำคัญกับประเด็นด้านค่าจ้างมากกว่าการให้สวัสดิการที่แรงงานพึงจะได้รับ”  (more…)

REFERENCE ID : 2012037 : SOCIAL SCIENCE :

“การแสดงอาวุธในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความสวยงามของประดิษฐ์กรรมทางอาวุธ แต่จะทำให้เรามองลึกเข้าไปถึง “สภาพ” ของสงคราม  และลึกลงไปสู่สภาพของสังคมด้วย เพราะการสร้างอาวุธแต่ละประเภทแต่ละชนิดย่อมถูกเลือกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมต่อการทำสงคราม” (more…)

REFERENCE ID : 2012036 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“สำหรับประเทศไทย กลุ่มทุนที่ผลักดันการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มองเห็นผลประโยชน์เฉพาะในส่วนของตนเป็นหลัก กลุ่มทุนสำคัญๆ ที่ได้สยายปีกออกไปเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดที่กว้างขวางขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2012032 : SOCIAL SCIENCE :

“แม้ว่าประวัติศาสตร์แห่งชาติจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจในชาติตนเองให้แก่ประชาชน แต่ในอีกด้านหนึ่ง ประวัติศาสตร์แห่งชาติกลับไม่มีพื้นที่ให้แก่ “อดีต” ของคนตัวเล็กตัวน้อยในการร่วมสร้างชาติเลย ประวัติศาสตร์แห่งชาติจึงกีดกันประชาชนออกจาก “อดีต” ที่เป็นจริง” (more…)

REFERENCE ID : 2012031 : SOCIAL SCIENCE :

“การที่ชนชั้นกลางเชื้อสายจีนในเมืองวัยกลางคนขึ้นไปเลือกที่จะชุมนุมกับพธม.จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ลูกจีนรักชาติ” นั้นเป็นผลมาจากสำนึกประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีนที่ค่อย ๆ ถูกสร้างขึ้นนับแต่ทศวรรษ 2510 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดการสร้างประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีนโดยมีการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับสถาบันกษัตริย์” (more…)

REFERENCE ID : 2012029 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“การก้าวข้ามดีและชั่วถือว่าเป็นแกนของทฤษฎีจริยศาสตร์สมัยใหม่ เพราะจริยศาสตร์สมัยใหม่เกิดบนแนวคิดพื้นฐานการปฏิเสธศาสนา นิทซ์เช่ตัดจริยธรรมจากศาสนาอย่างเด็ดขาดคือต้องมีจิตใจเป็นอิสระจากเงื่อนไขทางศาสนา; ความขุ่นแค้น อคติ และอื่น ๆ” (more…)

REFERENCE ID : 2012028 : SOCIAL SCIENCE :

“ภายใต้กฎหมาย Equality Act 2010 โดยสถาบันอุดมศึกษาในอังกฤษไม่สามารถอ้างเหตุจากการตั้งครรภ์หรือการมีบุตรของนักศึกษาในการเลือกปฏิบัติต่อนักศึกษาดังกล่าว ให้มีการปฏิบัติแตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป” (more…)

REFERENCE ID : 2012025 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“เราจึงจะเข้าใจบทบาททางการเมืองของกองทัพได้ ก็โดยการดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกองทัพกับ “พันธมิตร”เหล่านี้ และที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยู่คงที่ แต่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพราะ “พันธมิตร”ก็ต้องการเป็นตัวละครอิสระในทางการเมืองเหมือนกัน” (more…)

REFERENCE ID : 2012024 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ความเชื่อชุดใหม่ในยุคสมัยไม่เชื่อ-อย่าลบหลู่เป็นความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติที่สัมพันธ์เชิงกำหนดชีวิตของปัจเจกชน   การกำหนดชะตาชีวิตของปัจเจกชนนั้นไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะอธิบายได้อย่างแน่นอนตายตัวขึ้น  ทั้งหมดอยู่กับอดีต-กำเนิด-การดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน” (more…)

REFERENCE ID : 2012022 : SOCIAL SCIENCE :

“การขยายตัวและเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติมีมากขึ้น ส่วนกระบวนการผลิตและการจ้างงานที่ยืดหยุ่นหลากหลายก็มีมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อความแตกต่างของความเป็นธรรมในการจ้างงาน และเอกภาพในการต่อรองค่าแรง” (more…)

REFERENCE ID : 2012018 : SOCIAL SCIENCE :
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai