canadian pharmacy viagra 100m
order cialis no rx
viagra 25
cheap viagra in us
viagra toronto canada
purchase cialis on internet
frauen viagra
100mg viagra professional
cialis metabolism
buy cheap cialis softtabs
name brand viagra
where can u buy viagra
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai
2014021

แถลงการณ์ ม.เที่ยงคืน ส.ว. เลือกตั้ง, กก. สิทธิมนุษยชนฯ ต้องลาออก

Filed under : POLITICS

“แม้การรัฐประหารในครั้งนี้จะไม่ได้มีการยกเลิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในอันที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป”

 

nhrc

 

 

 

 

 

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเรื่อง

ขอให้ ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลาออกจากตำแหน่ง

 

แม้การรัฐประหารในครั้งนี้จะไม่ได้มีการยกเลิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในอันที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป

 

เป็นที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของการรัฐประหารในครั้งนี้มุ่งที่จะกำจัดอำนาจของสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการยกเลิกรัฐบาลรักษาการณ์ในขณะที่ยังคงให้บรรดาองค์กรอิสระ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นองค์กรที่มีจากการคัดสรรของบรรดาผู้พิพากษาและข้าราชการระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ และที่สำคัญก็คือทั้งหมดต่างมีปฏิบัติการที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันด้วยการมุ่งจำกัดอำนาจของสถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความชอบด้วยกฎหมายหรือความชอบธรรมหรือไม่ก็ตาม

 

การให้วุฒิสภายังคงอยู่ต่อไปนั้นเป็นที่คาดหมายได้ว่าทางคณะรัฐประหารอาจต้องการให้องค์กรนี้ทำหน้าที่ในทางการเมืองบางอย่าง เช่น การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าตนเองเป็นผู้แต่งตั้งด้วยอำนาจจากปากกระบอกปืน แม้จะมี ส.ว. เลือกตั้ง อยู่จำนวนหนึ่งแต่ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นกันว่าบัดนี้ ส.ว. จากการแต่งตั้ง เป็นฝ่ายมีอำนาจครอบงำในสภาแห่งนี้อยู่ อันเห็นได้จากการเลือกประธานวุฒิสภาที่จัดกันขึ้น ถ้าวุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็คงถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกัน

 

การดำรงอยู่ของ ส.ว. เลือกตั้ง ในวุฒิสภาขณะนี้จึงเป็นเพียงการสร้างภาพให้วุฒิสภามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น โดยจะไม่สามารถมีอำนาจต่อรองในทางการเมืองอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุผล เฉกเช่นในภาวะปกติ

 

สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ องค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่การรัฐประหารที่เกิดขึ้นและการใช้อำนาจที่ปราศจากกฎหมายรองรับที่ติดตามมาภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าการปิดกั้นสื่อสารมวลชน การควบคุมตัวบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดใดแม้แต่น้อย การห้ามการชุมนุมอย่างสงบ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ขัดกับสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเห็นว่าอำนาจของคณะรัฐประหารนั้นขึ้นอยู่กับความชอบธรรมในทางสังคมด้วยเช่นกัน และสำหรับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากำลังเผชิญกับปัญหาความชอบธรรมในการดำรงอยู่ ดังปรากฏว่ามีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น การ ลดทอนความชอบธรรมของคณะรัฐประหารให้น้อยจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สังคมสามารถมีพลังในการคุมคณะรัฐประหารได้มากขึ้น

 

ทั้ง ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ซึ่งอยู่อย่างไร้ความหมายจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการทำให้คณะรัฐประหารมีอำนาจและความชอบธรรมในทางสังคมที่ลดต่ำลง ด้วยการร่วมกันลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้ ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ลาออกจากตำแหน่งโดยทันที ซึ่งการกดดันนี้ให้กระทำโดยสันติและเคารพในความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าว ด้วยวิธีการเช่นนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้สังคมสามารถเข้ากำกับคณะรัฐประหารได้เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งสามารถนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมไทยอย่างสันติในอนาคตข้างหน้า

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

24 พฤษภาคม 2557